Publikace/Publications

 

Odborné články / Research papers

Hrivnák R., Gömöry D., Slezák M., Ujházy K., Hédl R., Jarčuška B. & Ujházyová M. (2014): Species Richness Pattern along Altitudinal Gradient in Central European Beech Forests. Folia Geobotanica, in press.

Hofmeister J., Hošek J., Brabec M., Hédl R. & Modrý M. (2013): Strong influence of long-distance edge effect on herb-layer vegetation in forest fragments in an agricultural landscape. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, in press.

Szabó P. & Hédl R. (2013): Grappling with Interdisciplinary Research: Response to Pooley. Conservation Biology, in press.

Vild O., Roleček J., Hédl R., Kopecký M. & Utinek D. (2013): Experimental restoration of coppice-with-standards: Response of understorey vegetation from the conservation perspective. Forest Ecology and Management 310: 234–241.

Dančák M., Hroneš M., Sochor M., Kobrlová L., Hédl R., Hrázský Z., Vildomcová A., Sukri R.S. & Metali F. (2013): A new species of Thismia (Thismiaceae) from Brunei Darussalam, Borneo. Phytotaxa 125: 33–39.

Filipová L., Hédl R. & Dančák M. (2013): Magellanic wetlands: more than moor. Folia Geobotanica 48: 163–188.

Szabó P. & Hédl R. (2013): Socio-economic demands, ecological conditions and the power of tradition: past decision making in woodland management in Central Europe. Landscape Research, online. web

Kopecký M., Hédl R. & Szabó P. (2013): Non-random extinctions dominate plant community changes in abandoned coppices. Journal of Applied Ecology 50/1: 79–87. web

Altman J., Hédl R., Szabó P., Mazůrek P., Riedl V., Müllerová J., Kopecký M. & Doležal J. (2013): Tree-rings mirror management legacy: dramatic response of standard oaks to past coppicing in Central Europe. PLOS ONE 8(2): e55770. web

Volařík D. & Hédl R. (2013): Expansion to abandoned agricultural land forms an integral part of silver fir dynamics. Forest Ecology and Management 292: 39–48. web

Jamrichová E., Szabó P., Hédl R., Kuneš P., Bobek P., Pelánková B. (2013): Continuity and change in the vegetation of a Central European oakwood. The Holocene 23: 46–56. web pdf

Hédl R., Houška J., Banaš M. & Zeidler M. (2012): Effects of skiing and slope gradient on topsoil properties in an alpine environment. Polish Journal of Ecology 60: 381–389. web pdf

Verheyen K., Baeten L., De Frenne P., Bernhardt-Römermann M., Brunet J., Cornelis J., Decocq G., Dierschke H., Eriksson O., Hédl R., Heinken T., Hermy M., Hommel P., Kirby K., Naaf T., Peterken G., Petřík P., Pfadenhauer J., Van Calster H., Walther G.-R., Wulf M., Verstraeten G. (2012): Driving factors behind the eutrophication signal in understorey plant communities of deciduous temperate forests. Journal of Ecology 100: 352–365.  web  pdf

Hédl R., Petřík P. & Boublík K. (2011): Long-term patterns in soil acidification due to pollution in forests of the Eastern Sudetes Mountains. Environmental Pollution 159: 2586-2593.  web  pdf

Szabó P. & Hédl R. (2011): Advancing the integration of history and ecology for conservation. Conservation Biology 25: 680–687.  web  pdf

Filipová L., Hédl R. & Covachevich N. C. (2010): Variability of soil types in wetland meadows in the south of the Chilean Patagonia. Chilean Journal of Agricultural Research 70 (2): 266–277. pdf

Hédl R., Kopecký M. & Komárek J. (2010): Half a century of succession in a temperate oakwood: from species-rich community to mesic forest. Diversity and Distributions 16: 267–276.  web  pdf

Hédl R. (2010): Horské lesy Jeseníků – mizející nebo vznikající divočina? [Mountain Forests in the Jeseniky Mts. – vanishing or emerging wilderness?]. In: Slezák V. (ed.): Campanula, pp. 77–81. AOPK ČR, Správa CHKO Jeseníky, Jeseník.

Hédl R. & Svátek M. (2009): Biodiverzita a lesy v národních parcích. [Biodiversity and Forests in National Parks]. In: Fanta J. & Křenová Z. (eds.): Management lesů v českých národních parcích [Forest management of Czech national parks], pp. 54–61. Správa NP a CHKO Šumava.

Hédl R., Svátek M., Dančák M., Rodzay A. W., M. Salleh A. B. & Kamariah A. S. (2009): A new technique for inventory of permanent plots in tropical forests: a case study from lowland dipterocarp forest in Kuala Belalong, Brunei Darussalam. Blumea 54: 124–130. pdf

Hédl R. & Rejšek K. (2007): Soil changes after forty years of succession in an abandoned coppice in the Czech Republic. Acta Agronomica Hungarica 55/4: 453–474. pdf

Hédl R. (2007): Is sampling subjectivity a distorting factor in surveys for vegetation diversity? Folia Geobotanica 42: 191–198. pdf

Boublík. K, Petřík P., Sádlo J., Hédl R., Willner W., Černý T. & Kolbek J. (2007): Calcicolous beech forests and related vegetation in the Czech Republic: a comparison of formalized classifications. Preslia 79, 141–161. pdf

Hédl R. (2005): Co popisuje fytocenologie? O některých nedostatcích středoevropské fytocenologie. [What is described by phytosociology? Some weak points of Central European phytosociology.] Zprávy České botanické společnosti 40: 301–314. pdf   English translation

Hédl R. (2004): Retreat of Dentaria enneaphyllos L. in Rychlebské hory Mountains, Czech Republic, in perspective of habitat preferences. Biologia, Bratislava, 59/4: 417-423. pdf

Hédl R. (2004): Vegetation of beech forests in the Rychlebské Mountains, Czech Republic, re-inspected after 60 years with assessment of environmental changes. Plant Ecology 170/2: 243–265. pdf

Hédl R. (2004): Role člověka při formování lesních biocenóz NPR Děvín, Pálava. [Human impact on forming forest communities in Děvín nature protected area, Pálava] In: Hodnocení stavu a vývoje biocenóz. Sborník z konference na Mendelově univerzitě v Brně, 6 pp. pdf

Hédl R. (2003): Lesní vegetace NPR Děvín (CHKO a BR Pálava) po 50 letech samovolného vývoje a alternativy budoucího hospodaření. [Forest vegetation of Děvín Nature Protected Area (Pálava) after 50 years of succession, with alternatives of future management.] In: Vliv hospodářských zásahů a spontánní dynamiky porostů na stav lesních ekosystémů. Sborník příspěvků z konference v Kostelci nad Černými lesy, 9 pp. pdf

Hédl R. (2002): Pět fytogeograficky zajímavých druhů Rychlebských hor. [Five phytogeographically interesting species of the Rychlebské hory Mts. (North-Eastern Czech Republic)] Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 37: 153–162. viz zde

Hédl R. (2001): Vybrané vzácné a ohrožené rostliny Rychlebských hor a jejich severního podhůří [Rare and threatened plants of the Rychlebské hory Mts. and the northern submountains]. Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A., 50: 271–283. viz zde

Münzbergová Z., Hédl R., Černý T., Petřík P., Suchara I., Vařeka J. & Kovář P. (1999): Coincidence of winter microclimatic conditions and plant communities of peat-bog and its surroundings in the Rejvíz National Nature Reserve in Hrubý Jeseník Mountains. Novit. Bot. Univ. Carol., Praha, 13: 55–71.

Hédl R. (1997): Některá rostlinná společenstva bučin Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor. [Some plant communities of the beech forests in Hrubý Jeseník and Rychlebské hory Mts.] Zpr. Čes. Bot. Společ. 32, Materiály 15: 89–107.

 

Knihy / Books

Hédl R. (2005): Sledování změn vegetace. [Vegetation monitoring.] In: Vačkář D. (ed.), Ukazatele změn biodiverzity, Academia, Praha, pp. 171–194.

Szabó P. & Hédl R. (eds) (2008): Human Nature: Studies in Historical Ecology and Environmental History. Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Brno, pp. 1–143.

 

Popularizace / Popularization

Svátek M. & Hédl R. (2011): Smysl NP ve střední Evropě. Veronica 25/1: 2–3. pdf

Hédl R., Szabó P., Riedl V. & Kopecký M. (2011): Tradiční lesní hospodaření ve střední Evropě. I. Formy a podoby. Živa 59/2: 61–63. pdf

Hédl R., Szabó P., Riedl V. & Kopecký M. (2011): Tradiční lesní hospodaření ve střední Evropě. II. Les jako ekosystém. Živa 59/3: 108–110. pdf

Hédl R. (2010): Biodiverzita je v krizi, paní Müllerová… Veronica 24/6: 16–18.

Hédl R. & Szabó P. (2010): Hluboké hvozdy nebo pokřivené křoví? Nástin historie lesů nížinných oblastí. [Deep forest or crooked bush? On the history of lowland woodland.] Vesmír 89/4: 232236. pdf

Szabó P. & Hédl R. (2010): Starobylý les – nová kategorie pojímání lesa. [Ancient woodland - a new category of the understanding of forest.] Lesnická práce 89/1: 22–23.

Hédl R., Roleček J., Boublík K., Douda J. & Svoboda M. (2009): Prohlášení České botanické společnosti aneb deset témat pro českou lesnickou politiku. [Declaration of the Czech Botanical Society or ten topics for the Czech forestry policy.] Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 44, Mater. 24: 3–7. pdf

Hédl R. (2009): O divočině, divokosti a ochraně přírody. [On wilderness, wildness, and conservation.] Vesmír 88 (červenec-srpen): 511–513. pdf

Hédl R. & Szabó P. (2009): Děvínské lesy od středověku do současnosti. [Děvín woods from the medieval to the present.] Živa 57/3: 103–106. pdf

Hédl R. & Buřivalová Z. (2008): Alpínská vegetace v karech Popa Ivana. [Alpine vegetation in glacial valleys of Mt. Pop Ivan.] Živa 56: 210–213. pdf

Martiník A., Hédl R. (2007): Les střední – historie či budoucnost? – Veronica.

Hédl R., Kopecký M. (2006): Hospodaření v lese a biodiverzita. Živa, příloha 44/3: 45. pdf

Hédl R. (2005): Mýty o české krajině. Konec konců 2005/5: 32–33.

Hédl R. & Filipová L. (2005): Příliš ohnivé zprávy. Co opravdu způsobil požár v chilském národním parku. Respekt 2005/22: 20. Viz zde.

Hédl R. & Kuneš P. (2002): Minja Konka, nejvýchodnější tibetská velehora. [Minja Konka, the easternmost Tibetan High Mountain] Živa 50/6: 262–264. Viz zde.

Hédl R. (2001): Jednokvítek – životní historie a vymírání druhu [One-flowered wintergreen – life history and extinction of the species]. Živa 49/5: 207–208. Viz zde.

Hédl R. (2001): Krajina a lesní vegetace Rychlebských hor [Landscape and forest vegetation of the Rychlebské hory Mts.]. Živa 49/2: 66–68. Viz zde.

Hédl R. (1997): Nově navrhovaná rezervace v CHKO Jeseníky [Newly proposed nature reserve in Nature Protection Area Jeseníky]. Veronica 11: 32.

 

Zprávy / Reports

Hédl R. & Lustyk P. (2007): Terénní manuál pro monitoring biotopů na trvalých plochách. – Ms., 13 pp. AOPK ČR, Praha.

Hédl R. & Lustyk P. (2006): Terénní manuál pro monitoring biotopů na trvalých plochách. [Field manual of biotope monitoring at permanent plots.] – Ms., 41 pp + přílohy. AOPK ČR, Praha.

Hédl R. (2005) [ed.]: Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Stav ke konci roku 2005. – Ms., 159 pp. + 16 příloh

Hédl R. (2004): Inventarizační průzkum rostlinných druhů a společenstev v NPR Rašeliniště Skřítek, spolu s komentáři a doporučeními k Metodice inventarizačních průzkumů zvláště chráněných území. Průběžná závěrečná zpráva, 2004. Ms., 6 pp.

Hédl R., Rejšek K. & Petřík P. (2003): Dynamika změn půdních vlastností dvou pohoří od 40. let 20. století. [Dynamics of soil properties changes in two mountainous areas since the 1940s.] Projekt FRVŠ 1307/2003. Závěrečná zpráva, 12 pp. + přílohy.

Hédl R. & Danihelka J. (2003): Monitorování změn ve struktuře rostlinných společenstev v závislosti na hospodářských opatřeních v NPR Děvín. Projekt VaV 610/10/00: Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve zvláště chráněných územích, souhrnná závěrečná zpráva za roky 2001-2003. Ms., 44 pp. + přílohy. Souhrn zde.

Hédl R. a Danihelka J. (2002): Monitorování změn ve struktuře rostlinných společenstev v NPR Děvín. Závěrečná zpráva projektu VaV 610/10/00: Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve zvláště chráněných územích, rok 2002. Ms., 14 pp.

Danihelka J. a Hédl R. (2001): Monitorování změn ve struktuře rostlinných společenstev v NPR Děvín. Závěrečná zpráva projektu VaV 610/10/00: Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve zvláště chráněných územích, rok 2001. Ms.,  6 pp.

Bureš L. et al. (1994): Studium populací vybraných kriticky ohrožených druhů rostlin v CHKO Jeseníky 1992–1994. Závěrečná zpráva, 60 pp. + mapy a obrázky.

 

Diplomové práce / Theses

PhD:

Hédl R. (2005): Srovnání stavu lesních ekosystémů NPR Děvín po 50 letech přirozené sukcese. [Comparison of forest ecosystems in Devin Nature Reserve, after 50 years of natural succession.] Doktorská disertační práce, Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně. Abstrakt

Mgr:

Hédl R. (2001): Vegetace bučin Rychlebských hor. [Vegetation of the beech forests in Rychlebské hory Mts.] Diplomová práce, katedra botaniky PřF UK v Praze. MSc.-thesis, Department of Botany, Faculty of Science, Charles University in Prague. [in English, with Czech preface] Abstrakt

Bc:

Hédl R. (1998): Vývoj vegetace bučin Rychlebských hor za posledních 60 let. [Development of the beech forests in Rychlebské hory Mts. during the last 60 years.] Bakalářská práce, katedra botaniky PřF UK v Praze. BSc.-thesis, Department of Botany, Faculty of Science, Charles University in Prague. [in Czech]