20. 5. 2012

 

Tady jsou některé okruhy našeho aktuálního výzkumu, do kterých bych rád nově zapojil šikovné studenty. Téma se upřesní a přizpůsobí vašim možnostem, například zda ho chcete dělat jako bakalářku, diplomku nebo disertaci. Můžeme také vymyslet nějaké jiné téma. Práce je zajišťována zpravidla pomocí některého z výzkumných grantů vedených na oddělení vegetační ekologie Botanického ústavu AV ČR (viz zde), kde pracuji a fungoval bych jako externí školitel vaší práce. Pokud tedy projevujete třeba i předběžný zájem, napište mi na mail rhe (zavináč) centrum.cz

 

Které podmínky prostředí určují druhové složení společenstev bylin v lese

Druhové složení a diverzitu bylin v lese mohou určovat různé podmínky prostředí. Ačkoli je toho už hodně známo, stále zkoumanými tématy jsou třeba jak diverzitu ovlivňuje heterogenita prostředí na různých měřítcích, nebo jaký je vliv narušení (disturbancí). K dispozici jsou trvalé plochy v NPR Děvín, v Milovickém lese (Pálava), NPR Karlštejn (Český kras) a v Hodonínské Dúbravě a na dalších lokalitách. Na tento výzkum by v ideálním případě byla práce přímo navázána.

 

Vegetace lesních pramenišť Hrubého Jeseníku

V Hrubém Jeseníku jsou desítky lesních pramenišť, jejichž vegetaci chceme prozkoumat. Druhové složení se vztáhne k vlastnostem prostředí (pH, konduktivita vody, atd.). Lokality budou vybrány na základě údajů z mapování biotopů Natura 2000. Prameniště se osnímkují, sepíšou se všechny druhy na prameništi i mimo snímek. Půjde o napojení na výzkum reliktních lokalit v Hrubém Jeseníku, zejména o srovnání se subalpínskými prameništi a tím, jak se chovají na prameništích mechorosty.

 

Historie hospodaření v lese Dúbrava

Dúbrava je rozsáhlý lesní komplex na pomezí aluvia řeky Moravy a vátých písčitých sedimentů Dolnomoravského úvalu. Smyslem práce je dát do vzájemného vztahu současnou podobu vegetace s poznatky o historii hospodaření. Může to mít podobu vegetačního snímkování, mapování, nebo studia fosilních pylů. Průzkum archivních materiálů popisujících dřívější hospodaření dělá kolega P. Szabó, který by byl konzultantem práce.

 

Jak ovlivňuje kontinuita lesního prostředí druhy v podrostu?

Kontinuita lesního prostředí má významný vliv na druhové složení bylinné vegetace. To bylo zkoumáno hlavně v západní Evropě, zatímco z ČR o tom nemáme téměř žádné systematické informace. V této práci se srovná druhové složení lesa (resp. jeho částí), které mají podle historických map kontinuitu aspoň do začátku 19. století, s lesy vzniklými později. Práce může mít různý rozsah i lokalizaci.

 

Pokud máte velký zájem dělat svou práci v tropickém lese na Borneu, můžeme se také pobavit o případné spolupráci - zde je to komplikovanější s náklady, ale nikoli neřešitelné.